วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การออกแบบเสื้อผ้า


การ ออกแบบเสื้อผ้า หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน
ความสำคัญของการ ออกแบบเสื้อผ้า มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ
1.ในแง่ของการวางแผนการการทำงาน งาน ออกแบบเสื้อผ้าจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม
ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการ ออกแบบเสื้อผ้า คือ การวาง
แผนการทำงานก็ได้
2. ในแง่ของการนำเสนอผลงาน ผลงาน ออกแบบเสื้อผ้าจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ
ระหว่างกัน
3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย
ซับซ้อน ผลงาน ออกแบบเสื้อผ้าจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงาน ออกแบบเสื้อผ้า คือ ตัวแทนความคิดของผู ออกแบบเสื้อผ้าได้ทั้งหมด
4. แบบ จะมีความสำคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นัก ออกแบบเสื้อผ้ากับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต
เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นัก ออกแบบเสื้อผ้ากับผู้ผลิตในโรงงาน
หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นัก ออกแบบเสื้อผ้าก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง